PRIV 帮助

background image

PRIV

版本

: 6.0

用户指南

background image

发布日期:

2016-05-19

SWD-20160519160852391

background image

目录

设置和基本知识

............................................................................................................................................ 5

设备一览

....................................................................................................................................................... 5

插入

SIM 卡................................................................................................................................................... 6

插入媒体卡

....................................................................................................................................................7

打开或关闭设备

............................................................................................................................................ 9

在主屏幕之间移动

.........................................................................................................................................9

使用导航按钮进行移动

..................................................................................................................................9

触摸屏手势

..................................................................................................................................................10

动作手势

..................................................................................................................................................... 14

应用程序、小部件和快捷方式

.....................................................................................................................16

个性化您的设备

.......................................................................................................................................... 19

电话和语音

..................................................................................................................................................20

电话图标

..................................................................................................................................................... 20

查找自己的电话号码

................................................................................................................................... 20

更改铃声

..................................................................................................................................................... 20

拨打电话

..................................................................................................................................................... 21

接听电话

..................................................................................................................................................... 22

呼叫阻止

..................................................................................................................................................... 24

在快速拨号列表中添加联系人或号码

.......................................................................................................... 25

呼叫等待和呼叫转移

................................................................................................................................... 26

发起电话会议

..............................................................................................................................................26

LTE 呼叫...................................................................................................................................................... 28
Wi-Fi 呼叫....................................................................................................................................................30
语音邮件

..................................................................................................................................................... 30

应用程序和功能

.......................................................................................................................................... 32

查找应用程序的帮助

................................................................................................................................... 32

background image

Google Play

下载应用程序.....................................................................................................................32

整理主屏幕

..................................................................................................................................................32

Messenger...................................................................................................................................................34
关于

Google

应用和 Now on Tap.................................................................................................................36

时钟

............................................................................................................................................................ 36

BlackBerry 设备搜索................................................................................................................................... 40
位置服务和

Google 地图.............................................................................................................................. 42

键盘快捷方式

..............................................................................................................................................44

Google Chrome

和下载.............................................................................................................................. 46

打印

............................................................................................................................................................ 47

设置

............................................................................................................................................................ 49

自定义设备设置

.......................................................................................................................................... 49

快速设置概览

..............................................................................................................................................49

设备设置概述

..............................................................................................................................................50

通知

............................................................................................................................................................ 53

存储空间和媒体卡

.......................................................................................................................................61

连接

............................................................................................................................................................ 64

电池和电源

..................................................................................................................................................84

显示

............................................................................................................................................................ 89

帐户

............................................................................................................................................................ 92

辅助功能

..................................................................................................................................................... 93

用户

............................................................................................................................................................ 95

备份和重置

..................................................................................................................................................97

更新设备软件

..............................................................................................................................................99

安全性

.......................................................................................................................................................100

屏幕锁、密码和保护您的数据

...................................................................................................................100

查找和保护丢失的设备

..............................................................................................................................107

安全设置

................................................................................................................................................... 109

法律声明

................................................................................................................................................... 114