PRIV - Tắt các tiện ích bật lên

background image

các tiện ích bật lên

Trên

màn hình chính, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để tắt tiện ích bật lên, trên biểu tượng ứng dụng hãy vuốt lên hoặc vuốt xuống. Ở góc trên bên phải của tiện ích, hãy

nhấn

> Tắt tiện ích bật lên.

• Để tắt tất cả các tiện ích bật lên, hãy chạm và giữ một vùng trống của màn hình rồi sau đó nhấn >

.

Bỏ chọn hộp

chọn

Tiện ích bật lên.

Vuốt