PRIV - Sao lưu dữ liệu thiết bị bằng Dịch vụ Sao lưu™ Android

background image

lưu dữ liệu thiết bị bằng Dịch vụ Sao lưu

Android

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Sao lưu & đặt lại.

3.

Bật

khóa chuyển Sao lưu dữ liệu của tôi.

Thay

đổi tài khoản Google

mà bạn dùng để sao lưu dữ liệu thiết bị

Nếu

bạn có nhiều hơn một tài khoản Google

,

hoặc nếu bạn bắt đầu sử dụng một tài khoản Google

mới, bạn có thể thay

đổi