PRIV - Giới thiệu về sao lưu dữ liệu thiết bị

background image

thiệu về sao lưu dữ liệu thiết bị

Với

Dịch vụ Sao lưu

Android, bạn có thể sao lưu dữ liệu vào tài khoản Google

của bạn. Nếu bạn bất ngờ phải thay thế

thiết

bị của mình (ví dụ, nếu máy của bạn bị hỏng, bị mất, hoặc bị đánh cắp), bạn có thể khôi phục lại dữ liệu trên một

thiết

bị chạy Android

.

Các

loại dữ liệu sau có thể được sao lưu vào một tài khoản:

• Cài đặt Google Calendar

• Mạng Wi-Fi và mật khẩu
• Hình nền màn hình chính
• Cài đặt Gmail

• Các ứng dụng đã cài đặt trên Google Play

• Cài đặt hiển thị
• Cài đặt Ngôn ngữ và nhập văn bản
• Cài đặt ngày và giờ
• Cài đặt và dữ liệu của ứng dụng bên thứ ba (tùy theo ứng dụng)

Sao