PRIV - Thải bỏ pin và thiết bị

background image

bỏ pin và thiết bị

Vui

lòng tái chế thiết bị và pin theo các quy định tại địa phương của bạn. Không thải bỏ thiết bị hoặc pin vào lửa. Không

được

bỏ thiết bị hoặc pin của bạn vào thùng rác sinh hoạt. Để biết thông tin về việc trả lại thiết bị cho BlackBerry để tái

chế

và thải bỏ an toàn, từ trình duyệt trên máy tính, hãy truy cập

http://www.blackberry.com/recycling

.

Chương trình tái

chế

và trao đổi chỉ có ở một số khu vực nhất định.

Xem