PRIV - An toàn thiết bị và pin

background image

toàn thiết bị và pin

Bạn

chỉ nên dùng loại pin được BlackBerry chỉ định sử dụng cho model thiết bị BlackBerry cụ thể của bạn. Nếu bạn sử

dụng

bất kỳ loại pin nào khác, bạn có thể làm vô hiệu bảo hành đi kèm với thiết bị của bạn.

THẬN

TRỌNG: Nếu thay thế pin không đúng chủng loại có thể gây nguy cơ cháy nổ. Đừng cố gắng thay thế pin không thể

tháo

rời. Chỉ những nhân viên có khả năng chuyên môn mới nên sửa chữa hoặc thay pin trong thiết bị của bạn.

Thải