PRIV - VPN

background image

VPN

Kết

nối với mạng riêng ảo (VPN) cho phép thiết bị của bạn sử dụng kết nối mạng không dây để gửi dữ liệu và nhận dữ liệu

từ

mạng riêng. Ví dụ: kết nối VPN cho phép thiết bị của bạn kết nối an toàn với mạng công ty khi bạn đang làm việc bên

ngoài

văn phòng. Khi bạn kết nối với VPN, các chính sách bảo mật và quản lý dữ liệu dành cho mạng riêng sẽ bảo vệ dữ

liệu

của bạn.

Bạn

phải thêm cấu hình VPN trước khi có thể kết nối với VPN. Chỉ có chủ sở hữu thiết bị mới có thể thêm và quản lý các

cấu

hình VPN trên thiết bị. Bạn có thể cũng cần phải cài đặt ứng dụng VPN trên thiết bị của mình. Để biết thêm thông tin,

hãy

liên hệ với người quản trị của bạn hoặc tải xuống ứng dụng VPN từ cửa hàng Google Play

.

Thêm