PRIV - Chia sẻ nội dung bằng NFC

background image

sẻ nội dung bằng NFC

Để

chia sẻ nội dung với một thiết bị khác, hãy đảm bảo rằng cả hai thiết bị đều được mở khóa và hỗ trợ NFC.

Chỉ

có một số ứng dụng mới hỗ trợ NFC.

1.

Trên

thiết bị của bạn, hãy mở màn hình chứa nội dung bạn muốn chia sẻ, ví dụ như một trang web, video YouTube

hoặc

liên hệ.

2.

Chạm

mặt sau thiết bị của bạn vào mặt sau của thiết bị hỗ trợ NFC khác hoặc thẻ NFC.

3.

Để

gửi tập tin, nếu cần, hãy chạm vào màn hình thiết bị của bạn.

Khi

các thiết bị kết nối, bạn có thể nghe thấy âm thanh hoặc thiết bị của bạn có thể rung.

Mẹo:

Nếu bạn không thể chia sẻ nội dung, hãy thử dùng tính năng Android

Beam. Mở màn hình chứa nội dung bạn muốn

chia

sẻ. Nhấn > Chia sẻ > Android Beam. Hoàn tất các hướng dẫn trên màn hình.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

79

background image

Thay