PRIV - Xóa mạng Wi-Fi đã lưu

background image

mạng Wi-Fi đã lưu

Nếu

bạn không muốn thiết bị của mình tự động kết nối với mạng Wi-Fi, bạn có thể xóa thông tin đã dùng để kết nối với

mạng

đó.

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Wi-Fi.

3.

Nếu

cần thiết, hãy bật khóa chuyển.

4.

Nhấn

vào mạng, và sau đó nhấn Quên.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

70

background image

Chia