PRIV - Thay đổi tên thiết bị của bạn cho kết nối Bluetooth.

background image

đổi tên thiết bị của bạn cho kết nối Bluetooth.

Nếu

bạn bật công nghệ Bluetooth, tên thiết bị của bạn sẽ hiển thị trên các thiết bị hỗ trợ Bluetooth ở gần khác.

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Bluetooth.

3.

Nếu

cần thiết, hãy bật khóa chuyển.

4.

Nhấn

> Đổi tên thiết bị này.

5.

Nhập

tên mới cho thiết bị của bạn.

6.

Nhấn

Đổi tên.

Thay