PRIV - Thay đổi cài đặt của thiết bị hỗ trợ Bluetooth đã ghép nối

background image

đổi cài đặt của thiết bị hỗ trợ Bluetooth đã ghép nối

Một

số thiết bị hỗ trợ Bluetooth hỗ trợ nhiều tính năng Bluetooth. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng của thiết bị hỗ trợ

Bluetooth

đã ghép nối. Bạn cũng có thể đổi tên của thiết bị được ghép nối khi nó xuất hiện trên thiết bị của bạn.

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Bluetooth.

3.

Nhấn

bên cạnh thiết bị bạn muốn thay đổi.

4.

Thực

hiện thay đổi của bạn.

5.

Nhấn

OK.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

74

background image

Xóa