PRIV - Thay đổi độ sáng của màn hình

background image

đổi độ sáng của màn hình

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Hiển thị > Độ sáng.

3.

Nhấn

và kéo thanh trượt tới lui để điều chỉnh độ sáng.

Mẹo:

Bật khóa chuyển Độ sáng thích ứng để cho phép thiết bị của bạn phát hiện ánh sáng xung quanh và tự động điều

chỉnh

mức độ sáng.

Thay