PRIV - Giải phóng không gian lưu trữ

background image

phóng không gian lưu trữ

Bạn

có thể nhận thấy hiệu suất chậm hơn trên thiết bị của mình nếu bộ nhớ trong của thiết bị đã đầy hoặc gần đầy. Bạn có

thể

thử gỡ bỏ các tập tin không cần thiết và xóa dữ liệu trong bộ nhớ ẩn để giải phóng không gian và cải thiện hiệu suất

thiết

bị.

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Bộ nhớ & USB > Bộ nhớ trong.

3.

Thực

hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

• Để tắt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng bạn không dùng, hãy nhấn Ứng dụng, và sau đó nhấn vào ứng dụng. Nhấn

.

Nhấn

Tắt hoặc Gỡ cài đặt. Nhấn OK.

• Xóa các tập tin mà bạn không cần, hãy nhấn vào thể loại hoặc nhấn Khám phá. Điều hướng đến một tập tin. Chạm

giữ tập tin đó. Chạm vào các tập tin bổ sung mà bạn muốn xóa. Nhấn

.

• Để xóa các tập tin tạm thời khỏi thiết bị bằng cách xóa bộ nhớ cache, hãy nhấn Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ cache

>

OK.

Chuyển