PRIV - Thay đổi cách thiết bị của bạn kết nối với máy tính

background image

đổi cách thiết bị của bạn kết nối với máy tính

Mỗi

lần bạn kết nối thiết bị của mình với máy tính, theo mặc định, thiết bị của bạn sẽ kết nối ở chế độ sạc pin và thông báo

sẽ

xuất hiện ở khay thông báo để cho bạn biết chế độ nào đang được sử dụng. Để thay đổi chế độ kết nối, thiết bị của bạn

phải

được kết nối với máy tính.

1.

Vuốt

xuống từ trên cùng của màn hình.

2.

Nhấn

thông báo kết nối USB.

3.

Chọn

tùy chọn.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

64

background image

Kết