PRIV - Cập nhật phần mềm thiết bị

background image

nhật phần mềm thiết bị

Việc

cập nhật phần mềm thiết bị của bạn lên phiên bản mới nhất có thể giúp thiết bị luôn được bảo mật và chạy tốt.

Bạn

có thể cập nhật phần mềm thiết bị của mình khi thông báo xuất hiện hoặc cập nhật phần mềm thiết bị một cách thủ

công.

Thực

hiện một trong những thao tác sau:

• Để cập nhật phần mềm thiết bị của bạn khi thông báo xuất hiện, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình bằng một

ngón

tay. Trên Bản cập nhật hệ thống thông báo, hãy nhấn Cài đặt.

• Để cập nhật thủ công phần mềm thiết bị, hãy vuốt xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay

hoặc

hai lần bằng một ngón tay. Nhấn

> Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra bản cập nhật,

nếu có bản cập nhật, hãy nhấn Khởi động lại & cài đặt.

Ghi

chú: Các bản cập nhật lớn có thể tốn thời gian để tải về và cài đặt cũng như có thể yêu cầu bạn khởi động lại thiết bị.

Để

giúp ngăn ngừa sự cố, hãy kết nối thiết bị của bạn với nguồn điện và mạng Wi-Fi tin cậy trong khi đang cập nhật.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

103

background image

Bảo