PRIV - Giới thiệu Trình quản lý Thiết bị™ Android

background image

web Trình quản lý Thiết bị Android

bạn

có thể xem vị trí gần đúng của thiết bị trên bản đồ, làm máy đổ chuông,

đặt

mật khẩu để khóa thiết bị và hiển thị tin nhắn trên màn hình khóa hoặc xóa mọi dữ liệu khỏi thiết bị của mình. Nếu

thiết

bị của bạn đã tắt, không có thẻ SIM hợp lệ ở trong hoặc không được kết nối với mạng không dây, Trình quản lý Thiết

bị

Android sẽ hoàn tất yêu cầu vào lần tiếp theo khi thiết bị được bật hoặc được kết nối với mạng không dây.

Ứng

dụng Trình quản lý Thiết bị

Android đã được nạp sẵn trên thiết bị của bạn. Nếu người bạn quen bị mất thiết bị

Android

,

bạn có thể để người đó đăng nhập vào ứng dụng Trình quản lý Thiết bị

Android để tìm thiết bị đã mất.

Tìm

hiểu thêm về cách cài đặt và sử dụng Trình quản lý Thiết bị Android, hãy truy cập

support.google.com

và tìm kiếm

trình

quản lý Thiết bị Android.

Thay