PRIV - Tắt tác tử tin cậy cho Khóa thông minh

background image

tác tử tin cậy cho Khóa thông minh

Tác

tử tin cậy sẽ cho phép một tính năng bỏ qua màn hình khóa khi tác tử tin cậy đó xác nhận rằng nó có thể tin cậy môi

trường

thiết bị.

Nếu

bạn tắt tính năng Khóa thông minh, bạn cũng nên tắt tác tử tin cậy Khóa thông minh.

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Bảo mật > Tác tử tin cậy.

3.

Tắt

khóa chuyển Khóa thông minh (Google).

Bảo