PRIV - Di chuyển một ứng dụng hoặc lối tắt đến khay ưa thích

background image

chuyển một ứng dụng hoặc lối tắt đến khay ưa thích

Khay

yêu thích sẽ xuất hiện ở dưới cùng của mỗi màn hình chính, giúp bạn dễ dàng truy cập đến các ứng dụng hoặc lối tắt

ưa

thích. Bạn có thể thêm tối đa bốn ứng dụng hoặc lối tắt vào khay ưa thích.

1.

Nếu

khay ưa thích đã đầy, hãy chạm và giữ một trong các ứng dụng hay lối tắt trong khay. Kéo nó vào một nơi trên

màn

hình chính.

2.

Chạm

và giữ ứng dụng hoặc lối tắt bạn muốn thêm vào, rồi sau đó kéo nó đến khay ưa thích.

Hướng

dẫn sử dụng

Ứng

dụng và tính năng

32

background image

Thêm