PRIV - Tùy chỉnh lối tắt bàn phím của bạn

background image

chỉnh lối tắt bàn phím của bạn

Bạn

có thể thay đổi lối tắt được gán cho một phím hoặc có thể thêm một lối tắt cho một phím.

1.

Trên

màn hình chính, hãy chạm và giữ một vùng trống của màn hình rồi sau đó nhấn

> Lối tắt bàn phím.

2.

Nhấn

Bấm giữ nhanh hoặc Bấm giữ lâu.

3.

Nhấn

vào một chữ cái. Nếu cần, hãy nhấn Sửa lối tắt.

• Để cài một lối tắt để mở một ứng dụng, hãy nhấn Mở ứng dụng.
• Để cài một lối tắt để gọi một liên lạc, hãy nhấn Quay số nhanh.
• Để cài một lối tắt để gửi email hay tin nhắn văn bản cho một liên lạc, hãy nhấn Gửi tin nhắn.
• Để cài lối tắt khác, hãy nhấn Tất cả lối tắt.

Ghi

chú: Bạn cũng có thể gán một lối tắt cho một phím chưa gán bằng cách nhấn phím đó trong lúc màn hình chính đang

hiển

thị.

Hướng

dẫn sử dụng

Ứng

dụng và tính năng

45

background image

Tắt