PRIV - Dùng một phím tắt

background image

một phím tắt

Từ

màn hình chính, các phím bàn phím vật lý sẽ có thêm chức năng làm phím tắt. Bạn có thể cài đặt phím để mở một ứng

dụng,

soạn thảo email, quay số nhanh một liên lạc, và nhiều thao tác khác. Bạn có thể sử dụng cả hai kiểu lối tắt bấm giữ

nhanh

và bấm giữ lâu trên bàn phím vật lý.

Nếu

bạn cài một màn hình chính khác ngoài BlackBerry Launcher, bạn không thể sử dụng lối tắt bàn phím.

1.

Trượt

mở bàn phím vật lý.

2.

Khi

đang hiển thị màn hình chính, hãy thực hiện một trong những thao tác sau.

• Bấm một phím đã được gán phím tắt bấm nhanh cho nó.
• Bấm và giữ một phím đã được gán phím tắt bấm giữ cho nó.

Mẹo:

Để xem các phím tắt nào được gán cho từng phím, trên màn hình chính, hãy chạm và giữ một vùng trống của màn

hình.

Nhấn

> Lối tắt bàn phím.

Các