PRIV - Cuộn bằng lối tắt bàn phím

background image

bằng lối tắt bàn phím

Trong

một số ứng dụng, bạn có thể sử dụng lối tắt trên bàn phím vật lý để cuộn qua các danh sách (ví dụ các thư trong

BlackBerry

Hub), email hay tài liệu.

Trong

một ứng dụng, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

• Để đi đến cuối màn hình, bấm B.
• Để đi lên đầu màn hình, bấm T.
• Để cuộn xuống trên màn hình, bấm phím Khoảng trắng.

Ghi

chú: Những lối tắt này không phải đều sử dụng được ở mọi ứng dụng.

Google

Chrome