PRIV - Bật vị trí được tăng tốc

background image

vị trí được tăng tốc

Vị

trí được tăng tốc sử dụng phần cứng Qualcomm IZat và được thiết kế để tìm vị trí của bạn một cách chính xác và nhanh

chóng,

ngay cả khi bạn đang ở bên trong một tòa nhà.

1.

Vuốt

xuống một lần từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay hoặc hai lần bằng một ngón tay.

2.

Nhấn

> Vị trí > Vị trí được tăng tốc.

3.

Chọn

hộp kiểm Đồng ý vị trí.

Thay