PRIV - Cài bộ đếm giờ

background image

bộ đếm giờ

1.

Trong

ứng dụng Đồng hồ, hãy nhấn

.

2.

Nhập

thời gian là giờ, phút và giây. Ví dụ: nếu bạn muốn hẹn giờ dài một tiếng, hãy nhập 1 00 00.

3.

Để

bắt đầu bộ đếm giờ, hãy nhấn

.

Hướng

dẫn sử dụng

Ứng

dụng và tính năng

38

background image

Bạn

có thể làm được nhiều hơn là cài bộ đếm giờ:

• Để thêm phút bổ sung vào bộ đếm giờ đang chạy, hãy nhấn

.

• Để cài một bộ đếm giờ khác, hãy nhấn

.

• Để cài lại bộ đếm giờ, hãy nhấn

,

và sau đó nhấn

.

• Để xóa bộ đếm giờ, hãy nhấn

.

Cài