PRIV - Xóa bỏ một địa điểm khỏi màn hình đồng hồ

background image

bỏ một địa điểm khỏi màn hình đồng hồ

1.

Trong

ứng dụng Đồng hồ, hãy nhấn

.

2.

Xóa

hộp kiểm bên cạnh địa điểm mà bạn muốn gỡ bỏ.

3.

Nhấn

.

Chuyển