PRIV - Cài giờ im lặng

background image

giờ im lặng

Theo

mặc định, báo thức sẽ tắt sau mười phút.

1.

Trong

ứng dụng Đồng hồ, hãy nhấn > Cài đặt.

2.

Nhấn

Im lặng sau.

3.

Nhấn

vào thời gian.

4.

Nhấn

OK.

Sử