PRIV - Xem nhật ký cuộc gọi

background image

nhật ký cuộc gọi

Bạn

có thể xem các cuộc gọi đi, đến và bị nhỡ trước đây trên màn hình Nhật ký.

1.

Trong

ứng dụng Điện thoại, ở góc trên bên phải màn hình, hãy nhấn > Nhật ký cuộc gọi.

2.

Thực

hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

• Để xem chi tiết của một cuộc gọi cụ thể, hãy nhấn vào tên hoặc số điện thoại, và sau đó nhấn Chi tiết cuộc gọi.
• Để xem các cuộc gọi nhỡ, hãy nhấn Bị nhỡ.
• Để xóa nhật ký cuộc gọi, hãy nhấn > Xóa nhật ký cuộc gọi > OK.

Đang