PRIV - Thực hiện cuộc gọi

background image

hiện cuộc gọi

1.

Trong

ứng dụng Điện thoại, nhấn

.

2.

Nhập

số điện thoại.

3.

Nhấn

.

Gọi