PRIV - Chuyển sang cuộc gọi chỉ thoại

background image

sang cuộc gọi chỉ thoại

Trong

suốt cuộc gọi video, hãy nhấn

.

Để

chuyển lại cuộc gọi video, hãy nhấn

một lần nữa.

Chuyển