PRIV - Chuyển đổi giữa máy ảnh phía trước và máy ảnh phía sau

background image

đổi giữa máy ảnh phía trước và máy ảnh phía sau

Trong

suốt cuộc gọi video, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

• Nhấn

.

• Nhấn > Chuyển đổi máy ảnh.

Giữ