PRIV - Trả lời cuộc gọi thứ hai khi đang có cuộc gọi

background image

lời cuộc gọi thứ hai khi đang có cuộc gọi

Kiểm

tra tính năng chờ cuộc gọi đã bật.

1.

Trong

khi bạn đang có cuộc gọi và nhận được cuộc gọi thứ hai, hãy chạm và giữ

.

Trượt ngón tay cho đến khi che

phủ

và sau đó thả ngón tay bạn ra.

2.

Thực

hiện một trong những thao tác sau:

• Để giữ cuộc gọi đầu tiên và trả lời cuộc gọi thứ hai, hãy nhấn Giữ cuộc gọi hiện tại.
• Để kết thúc cuộc gọi đầu tiên và trả lời cuộc gọi thứ hai, hãy nhấn Kết thúc cuộc gọi hiện tại.

3.

Nếu

bạn đã giữ cuộc gọi đầu tiên, để kết hợp cả hai cuộc gọi và bắt đầu cuộc gọi hội nghị, hãy nhấn

.

Để

thêm người vào cuộc gọi hội nghị, hãy lặp lại các bước 1 và 2.

Thực