PRIV - Trả lời hoặc bỏ qua cuộc gọi bằng thanh trượt

background image

lời hoặc bỏ qua cuộc gọi bằng thanh trượt

Theo

mặc định, bạn có thể mở thanh trượt để từ chối một cuộc gọi đến và gửi tin nhắn văn bản trả lời cho người gọi. Bạn có

thể

thay đổi các cài đặt của mình để mở thanh trượt sẽ trả lời cuộc gọi hoặc thay vào đó không làm gì.

Ghi

chú: Nếu bạn chọn Mở để bỏ qua và trả lời tùy chọn đó, người gọi sẽ được chuyển tiếp đến hộp thư thoại của bạn. Nếu

bạn

không có thư thoại, thay vào đó người gọi sẽ nhận được tín hiệu máy bận. Nếu cuộc gọi từ một số không rõ, mở thanh

trượt

sẽ không làm gì cả.

1.

Trong

ứng dụng Điện thoại, hãy nhấn > Cài đặt > Âm thanh và rung > Hành động của thanh trượt > Tùy chọn

thanh

trượt cho cuộc gọi đến.

2.

Chọn

một trong những tùy chọn sau:

• Để trả lời cuộc gọi khi bạn mở thanh trượt, hãy nhấn Mở để trả lời.
• Để bỏ qua một cuộc gọi và gửi tin nhắn văn bản trả lời, hãy nhấn Mở để bỏ qua và trả lời.
• Để tiến hành mở thanh trượt không làm gì khi bạn nhận được một cuộc gọi, hãy nhấn Không làm gì.

Hướng

dẫn sử dụng

Điện

thoại và giọng nói

23

background image

Tắt