Hỗ trợ PRIV

background image

PRIV

Phiên

bản: 6.0

Hướng

dẫn

sử

dụng

background image

Đã

công bố: 2016-05-19

SWD-20160519161741921

background image

Nội

dung

Thiết

lập và thông tin cơ bản.......................................................................................................................... 5

lược về thiết bị.......................................................................................................................................... 5

Lắp

thẻ SIM...................................................................................................................................................6

Lắp

thẻ nhớ................................................................................................................................................... 7

Bật

hoặc tắt thiết bị của bạn.......................................................................................................................... 9

Di

chuyển giữa các màn hình chính................................................................................................................9

Tìm

hiểu các nút điều hướng..........................................................................................................................9

Cử

chỉ màn hình cảm ứng............................................................................................................................ 10

Các

cử chỉ chuyển động............................................................................................................................... 14

Ứng

dụng, tiện ích và lối tắt......................................................................................................................... 16

nhân hóa thiết bị của bạn........................................................................................................................19

Điện

thoại và giọng nói.................................................................................................................................20

Biểu

tượng Điện thoại.................................................................................................................................. 20

Tìm

số điện thoại của bạn............................................................................................................................ 20

Đổi

nhạc chuông..........................................................................................................................................20

Thực

hiện cuộc gọi.......................................................................................................................................21

Đang

nhận cuộc gọi..................................................................................................................................... 22

Chặn

cuộc gọi..............................................................................................................................................25

Thêm

một liên lạc hoặc số điện thoại vào danh sách quay số nhanh..............................................................26

Cuộc

gọi chờ và chuyển cuộc gọi.................................................................................................................. 26

Bắt

đầu một cuộc gọi hội nghị...................................................................................................................... 27

Gọi

LTE........................................................................................................................................................28

Gọi

qua Wi-Fi...............................................................................................................................................30

Thư

thoại.....................................................................................................................................................31

Ứng

dụng và tính năng................................................................................................................................. 32

Tìm

trợ giúp cho ứng dụng........................................................................................................................... 32

Tải

về một ứng dụng trên Google Play

.........................................................................................................32

background image

Sắp

xếp màn hình chính.............................................................................................................................. 32

Messenger

...................................................................................................................................................35

Giới

thiệu ứng dụng Google

và Now on Tap................................................................................................. 36

Đồng

hồ.......................................................................................................................................................37

Tìm

kiếm thiết bị BlackBerry........................................................................................................................40

Dịch

vụ vị trí và Google Maps........................................................................................................................42

Phím

tắt...................................................................................................................................................... 44

Google

Chrome

và Tải xuống...................................................................................................................... 46

Trong

........................................................................................................................................................... 47

Cài

đặt.........................................................................................................................................................49

Tùy

chỉnh các cài đặt thiết bị của bạn.......................................................................................................... 49

Tổng

quan về Cài đặt nhanh......................................................................................................................... 49

Tổng

quan về các cài đặt thiết bị.................................................................................................................. 50

Thông

báo....................................................................................................................................................54

Dung

lượng bộ nhớ và thẻ nhớ...................................................................................................................... 62

Kết

nối.........................................................................................................................................................65

Pin

và nguồn điện........................................................................................................................................ 87

Hiển

thị....................................................................................................................................................... 91

Tài

khoản.....................................................................................................................................................95

Hỗ

trợ truy cập............................................................................................................................................. 96

Người

dùng..................................................................................................................................................98

Sao

lưu và đặt lại....................................................................................................................................... 101

Cập

nhật phần mềm thiết bị.......................................................................................................................103

Bảo

mật.....................................................................................................................................................104

Khóa,

mật khẩu và bảo vệ dữ liệu............................................................................................................... 104

Tìm

và bảo vệ thiết bị bị mất...................................................................................................................... 112

Cài

đặt bảo mật..........................................................................................................................................114

Thông

báo pháp lý......................................................................................................................................119

background image

Thiết