PRIV - Konfigurowanie poczty głosowej

background image

Konfigurowanie poczty głosowej

W zależności od dostawcy usług funkcja ta może nie być obsługiwana. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług.

1.

W aplikacji Telefon w prawym górnym rogu ekranu dotknij ikony .

2.

Dotknij Ustawienia > Połączenia > Poczta głosowa.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby skonfigurować pocztę głosową, dotknij Konfiguracja. Jeżeli pole Numer poczty głosowej jest puste, dotknij

pola Numer poczty głosowej, a następnie wprowadź numer dostępu do poczty głosowej. Jeżeli nie masz numeru

dostępu do poczty głosowej, skontaktuj się z dostawcą usług.

• Aby wybrać profil powiadamiania, dotknij pozycji Dźwięk.
• Aby ustawić wibrowanie powiadamiania o poczcie głosowej, zaznacz pole wyboru Wibracje.

Po skonfigurowaniu poczty głosowej dotknij przycisku 1 i przytrzymaj go, aby zadzwonić na pocztę głosową z aplikacji
Telefon.